Deze site is een initiatief van de Nederlandse industrie.

Privacy- en cookieverklaring Industrieaanbod aan Nederland

Wie zijn wij?
Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich hard voor een kansrijk en excellent ondernemingsklimaat. Dat doen we zowel op nationaal als internationaal niveau. Wij spreken namens ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren. Van de AEX-bedrijven tot familiebedrijven, het midden- en kleinbedrijf en jonge ondernemingen. Met als doel: ruimte voor ondernemerschap.

Deze privacy verklaring en het cookiebeleid van VNO-NCW en MKB-Nederland zijn van toepassing op alle gegevensverwerkingen en op deze website.

Verwerkingsverantwoordelijke
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking. VNO-NCW en MKB-Nederland achten een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Dat houdt onder andere in dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
 • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 4-10-2021


Doel van, en rechtsgrond voor de verwerking

VNO-NCW en MKB-Nederland verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van haar dienstverlening aan alle ondernemers. Aanvullend verwerkt zij persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerkt zij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van deze website, het verzenden van e-mailnieuwsbrieven en het organiseren van evenementen.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die VNO-NCW en MKB-Nederland met u sluit, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van VNO-NCW en MKB-Nederland en haar cliënten en derden. Voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief, het versturen van uitnodigingen per e-mail voor evenementen en het plaatsen van cookies vraagt VNO-NCW en MKB-Nederland voorts uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

De gerechtvaardigde belangen waar VNO-NCW en MKB-Nederland zich voor de verwerking op beroept zien op handelsbevordering, de organisatie van evenementen met strategische partners, het optimaal laten functioneren van deze website en de analyse van het gebruik van deze website om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van geleverde diensten, het kunnen beantwoorden van vragen via het contactformulier op deze website, het bijhouden van de personeels- en salarisadministratie, CRM, crediteuren- en debiteurenbeheer en het goed laten functioneren van interne ICT-diensten in het kader van haar bedrijfsvoering.

Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken o.a. de volgende gegevens met als doel om nieuwsbrieven te sturen, mits de gebruiker aangeeft gebruik te willen maken van de nieuwsbriefoptie:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijf/organisatie
 • E-mail
 • Financiële gegevens (enkel bij de ToekomstCheck)

Verwerkers en derde ontvangers
Uw gegevens worden niet door ons verstrekt of gedeeld met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoelen.

 1. In het kader van de organisatie van evenementen kunnen gegevens worden gedeeld met strategische partners waarmee wij deze evenementen organiseren.
 2. Gegevens kunnen mede worden gedeeld met VNO-NCW en MKB-Nederland ingeschakelde opdrachtnemers, zoals ICT-dienstverleners. Indien dergelijke opdrachtnemers verwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG sluit VNO-NCW en MKB-Nederland is er in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst afgesloten. Ook kunnen persoonsgegevens met derden worden gedeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

Internationale uitwisseling persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen door VNO-NCW en MKB-Nederland worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. VNO-NCW en MKB-Nederland zorgt ervoor dat de doorgifte alleen plaatsvindt naar landen met een passend beschermingsniveau (op grond van een door de Europese Commissie genomen adequaatheidsbesluit) of wanneer sprake is van passende waarborgen (zoals door gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen)

Voor het verzorgen van mailings schakelt VNO-NCW en MKB-Nederland de volgende partijen in als verwerkers:

 • Google Analytics

Voor het analyseren van het gebruik van deze website schakelt VNO-NCW en MKB-Nederland Google LLC in als verwerker. Google LLC is gevestigd in de Verenigde Staten en neemt deel aan het EU-US Privacy Shield-raamwerk. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Google LLC verwijzen wij u naar het privacy beleid van Google LLC.

 • BigDash

Big Dash Community Software zal persoons- en organisatiegegevens verwerken ten behoeve van het opbouwen van profielen voor ondernemers in de community van de opdrachtgever. Het gaat daarbij om persoonsgegevens van klanten van opdrachtgever zoals:
– NAW-gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– KvK-nummer
– Profielfoto
– Vaardigheden / Interesses
– Reacties / Posts
– Social Media profielen

Bij dit product/deze dienst is niet rekening gehouden met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten mee te verwerken. Verwerken van deze gegevens met het hiervoor omschreven product of dienst door opdrachtgever is ter eigen beoordeling door opdrachtgever.

 • WebPower

Wij gebruiken Webpower B.V. in voor het versturen van e-mailberichten. Webpower B.V. is gevestigd in Nederland en is AVG-compliant. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden 2020.

 • Amazon Webservices (AWS)

De ingevoerde bedrijfsgegevens worden gebruikt om een liquiditeitsprognose te maken voor gebruikers, welke in de eerste plaats ook geanonimiseerd is. Als gebruikers kiezen om hun gegevens op te slaan, dan registreren wij aan de hand van AWS hun NAW-gegevens en bedrijfsgegevens om een link naar gebruikers te sturen waarmee ze hun invoer terug kunnen vinden en kunnen bewerken.

Als gebruikers aangeven dat ze de nieuwsbrief van ondernemen.nl willen ontvangen, dan worden hun gegevens ook aan ondernemen.nl overgedragen zodat deze op een nieuwsbrief lijst geplaatst kunnen worden.

 • SendinBlue

Een e-mailmarketingoplossing voor mkb-bedrijven (kleine en middelgrote) die e-mailmarketingcampagnes willen verzenden en automatiseren.

Uw e-mailactiviteitgegevens komen overeen met de interacties die uw contacten hebben met de e-mails die u ze via Sendinblue stuurt. … Omdat Sendinblue Automation volledig is geïntegreerd in uw e-mailcampagnes en transactionele e-mails (SMTP), worden deze gegevens automatisch geüpload wanneer een contactpersoon interactie heeft met een van uw e-mails.

Beveiliging en bewaartermijn
VNO-NCW en MKB-Nederland gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen VNO-NCW en MKB-Nederland toegang tot uw gegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens VNO-NCW en MKB-Nederland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

VNO-NCW en MKB-Nederland bewaren de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die in de privacyverklaring zijn genoemd of om te voldoen aan haar wettelijke (bewaar)verplichtingen (in het geval hiertoe een fiscale bewaarplicht bestaat gedurende 7 jaar. De gegevens kunnen eventueel (geanonimiseerd) langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

Beveiligingsverklaring
VNO-NCW en MKB-Nederland gaan uiterst zorgvuldig om met de veiligheid van haar systemen. Desondanks kan er in de beveiliging van onze systemen een zwakke plek voorkomen. Mocht u er één vinden, dan horen wij dat graag. Wij treffen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen.


Cookiebeleid
Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Via de cookieverklaring op onze website kun je je toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Bij het bezoeken van de website kunnen de volgende cookies worden geplaatst:

 • Google Analytics

Via deze coockies (“_ga”, “_gat_ua” en “_gid”) worden algemene bezoekgegevens van de website https://ondernemen.nl bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s of aantal bezoekers. Het doel hiervan is om de inrichting van de website en de hierop gepresenteerde informatie te optimaliseren. Om te borgen dat informatie uit cookies niet herleidbaar is tot een individu, en ook niet door Google kan worden ingezien of herbruikt, heeft VNO-NCW en MKB-Nederland maatregelen getroffen in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics.

 • Cookiebot

Cookiebot geeft je de mogelijkheid toestemming aan je bezoekers te vragen om cookies te plaatsen op je website. Deze tool zorgt er daarmee automatisch voor dat er alleen cookies geplaatst worden nádat hiervoor akkoord is gegeven. Daarnaast scant Cookiebot je website om te bepalen welke cookies je nu eigenlijk plaatst. Vervolgens wordt er een lijst gemaakt en deze wordt zo automatisch mogelijk opgedeeld in een viertal categorieën:

 • Noodzakelijke (functionele) cookies
 • Analytische cookies
 • Voorkeuren
 • Marketing cookies

Deze indeling kan vervolgens zelf nog aangepast worden. Cookies die door Cookiebot niet worden herkend worden in ‘uncategorised’ geplaatst.

Het scannen van je website doet Cookiebot vervolgens elke maand. Dit zorgt ervoor dat je website altijd up-to-date is als het gaat om het vragen van toestemming voor de cookies die jij plaatst. Dit gaat automatisch en kost jou dus geen extra werk.


Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke VNO-NCW en MKB-Nederland van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door VNO-NCW en MKB-Nederland of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. VNO-NCW en MKB-Nederland kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Heeft u VNO-NCW en MKB-Nederland eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
VNO-NCW en MKB-Nederland kan niet uitsluiten dat de dienstverlening in de toekomst verandert, daardoor zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. VNO-NCW en MKB-Nederland raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.

Vragen en klachten
Heeft u na het lezen algemene vragen of opmerkingen over ons privacyverklaring en/of cookiebeleid?
Richt deze aan: VNO-NCW en MKB-Nederland, t.a.v. Afdeling AVG, Postbus 93002, 2509 AA Den Haag.

U kunt hiervoor ook het contactformulier gebruiken op onze website of bellen met VNO-NCW en MKB-Nederland via telefoonnummer +31(0)703490909 of e-mail via avg@vnoncw-mkb.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook de mogelijkheid om een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van persoonsgegevens.